Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Ovi Opšti uslovi poslovanja za zakup vozila predstavljaju sastavni deo Ugovora o zakupu vozila. Potpisivanjem Ugovora o zakupu saglasni ste sa Opštim uslovima poslovanja, te stoga molimo da ih pažljivo pročitate.

1) Uslovi koje morate ispuniti da bi iznajmili vozilo

 • Zakupac i vozač moraju imati važeču vozačku dozvolu koja je važeća za korišćenje vozila u zemlji iznajmljivanja tokom čitavog perioda zakupa, ličnu kartu ili pasoš
 • Zakupac i vozač moraju imati minimum 23 godine i vozačku dozvolu minimum 3 godine
 • Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u Ugovoru o zakupu vozila. Dozvoljava se mogućnost da se u Ugovoru o zakupu upiše i jedan dodatni vozač, uz odobrenje BG Rent a car & Limo service kompanije, prilikom preuzimanja vozila.

 • Nije dozvoljeno iznajmljeno vozilo davati na korišćenje licima koja nisu navedena u Ugovoru o zakupu U ovim slučajevima, osiguranje ne važi – zakupcu se naplaćuje pun iznos štete koja je nastupila usled oštećenja ili krađe vozila.

 • Prekogranično iznajmljivanje vozila je dozvoljeno izuzev za Albaniju i teritoriju Kosova, uz pismenu saglasnost izdatu od od strane BG Rent a car & Limo service,

 • potpisivanjem Ugovora o zakupu prihvaćene su cene navedene u važećem cenovniku i ostali uslovi zakupa

2) U toku trajanja zakupa

 • Nije dozvoljeno korišćenje vozila kada je uključeno bilo koje upozoravajuće svetlo ili kada je prikazana poruka o odlasku na obavezan servis , sem u slučaju kada nije bezbedno zaustaviti se. U tom slučaju potrebno je bez odlaganja obavestiti poslovnicu gde je vozilo iznajmljeno. U suprotnom zakupac snosi pun iznos nakande štete usled gubitka garancije proizvođača na vozilu,

 • NIje dozvoljena promenu delova, sklopova ili uređaja na vozila izuzev uz saglasnost Zakupodavca

  3) Obaveze Zakupca

 • da iznajmljeno vozilo vrati na mesto i u roku utvrđenom Ugovorom o zakupu ili ranije na zahtev Zakupodavca.
 • da vrati vozilo u istom stanju u kom je vozilo preuzeto
 • da za produženje ugovorenog perioda izzakupa traži saglasnost Zakupodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila.
 • u slučaju gubitka ključa plati iznos od 250EUR bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem Kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja

 • da snositi troškove utrošenog goriva, kazne i saobraćajne prekršaje koji su nastale usled nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje nastale u toku trajanja ugovora o zakupu. ( Potpisivanjem ugovora o zakupu, dajete saglasnost da se Vaši lični podaci proslede, kao i kopija ugovora o zakupu, nadležnim organima ili privatnom preduzeću koje je izdalo novčanu kaznu ili naknadu)

 • da koristi vozilo u skladu sa zakonima o drumskom saobraćaju zemlje u kojoj vozite
 • da koristi propisano gorivo
 • da koristi bilo koji sigurnosni uređaj koji je postavljen ili isporučen sa vozilom
 • da ne upotrebljva vozilo pod uticajem alkohola, sredstava za umirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lekova; u protivzakonite svrhe (npr. krivična dela, carinski i devizni prekršaji…); za plaćeni prevoz putnika ili robe, za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke;
 • za pogon ili vuču drugih vozila, prikolica ili bilo kog predmeta;za obuku vozača

  Gore navedene obaveze nisu konačne: bilo kakvo nezakonito ili opasno ponašanje prilikom vožnje i korišćenja vozila, tretiraće se kao kršenje ugovora i u obimu kojim je to dozvoljeno zakonom, usloviće gubitak svih prednosti vezanih za pokrića štete, učešća u šteti, ličnog osiguranja od nezgode i osiguranje od odgovornosti treće strane.

4) )Obaveze zakuca u slučaju nezgode

 • prijaviti nesreću policiji i dobiti policijski zapisnik ili službenu zabelešku

 • zabeležiti imena i adrese svih česnika u nezgodi , uključujući i svedoke i putnike

 • popuniti evropski obrazac izveštaja o nesrećama i vratite ga poslovnici u roku od sedam dana

 • učiniti vozilo što bezbednijim, ukoliko nije bezbedno za vožnju i pozvati poslovnicu da organizuje povratak vozila

5) Korišćenje ličnih podataka

 • Lični podaci osobe koja je navedena u ugovoru o iznajmljivanju kao zakupac / vozač /lice koje plaća zakup se obrađuju iz više razloga:

  – kako bi se pružila adekvatna usluga zakupa, održavala i unapređivala administracija i upravljanje uslugama rent-a-car

  – kako bi se izvršila odgovarajuća provera identiteta, sigurnosti, vozačke dozvole i provere kreditnih kartica,

  – kako bi Vam poslali poslali informacije o sličnoj robi i uslugama za koje mislimo da će Vam biti od koristi . Možete odustati od prijema takvih informacija u bilo kom trenutku t klikom na dugme za odjavu u e-pošti koju primate

  – Za otkrivanje i sprečavanje kriminala, u vozilu se kmogu oristiti uređaji za praćenje stanja, performansi i rada vozila i praćenje kretanja vozila. Ove informacije se mogu koristiti tokom perioda zakupa i u bilo koje vreme nakon toga

  Potpisivanjem ugovora o zakupu, dajete izričitu saglasnost na korišćenje Vaših ličnih podataka u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima poslovanja.

 • Lične informacije zakupac/vozača dele se trećom stranom kao što su policija i privatni parking operateri ukoliko je procena da imaju pravo na informacije i ukoliko zakon dozvoljava, zatim trećim licima kako bi se omogućila odgovarajuća provera identiteta, bezbednosti, vozačke dozvole i kontrole kreditnih kartic i trećim licima kako bi istražili nesreće i krađe, i pokušali da povrate troškove štete prouzrokovane na vozilu, bilo kakvom dodatnom priboru ili pojedincima.

  Imate pravo da povučete Vašu saglasnost da Vaši podaci budu prosleđeni trećim stranama ili se koriste za reklamne svrhe.

  Imate zakonsko pravo da pristupite informacijama koje imamo o Vama, da tražite da lični podaci budu korigovani, izmenjeni, blokirani ili uklonjeni. Imate pravo tražiti objašnjenje obrade podataka. Da biste pristupili ovim informacijama, obratite nam se i zatražite detalje na e-mail info@belgrade-rentacar.com